Декларация за ограничена гаранция

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И ГАРАНЦИОННИ КАРТИ

Гаранционна карта

Можете да изтеглите и попълните гаранционна карта от тук.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ

Общи

Canyon гарантира, че продуктите с марка Canyon нямат дефекти в материалите или изработката от датата на закупуването им от купувача за гаранционния период, описан по-долу.

Гаранционен срок

Гаранционният срок за страните от Европейският съюз
За всички продукти на Canyon – две (2) години;

Гаранционният период започва в деня на закупуване на продукта от оторизиран дистрибутор на Canyon (он-лайн магазин или магазин за търговия на дребно ). Вашата фактура при закупуване, касова бележка или квитанция за доставка, показващи датата на закупуване са доказателство за датата на закупуване. Моля отбележете, че ограничената гаранция на Canyon е валидна едиствено за първоначалния купувач на продукта и не важи за евентуални прекупвачи.В случаите, когато тази ограничена гаранция се различава от гаранционните процедури, които са предвидени от местното законодателство, производителят гарантира изпълнението на гаранционните задължения по начин, описан в законите на държавата, в която е закупена стоката.

Срокът на експлоатация на устройството е равен на гаранционния срок за крайния потребител.

Процедура по изпълнение на гаранцията

За да валидира гаранцията, потребителят трябва да върне дефектният продукт на Canyon, заедно с касовата бележка, в магазина в който е извършена покупката.

Прехвърляне на гаранцията

Гаранцията за продукт с марката Canyon е валидна само за страната, в която е закупен продуктът.

Ограничение на отговорността

Следните действия и повреди не се включват в гаранцията:

 • Повреда причинена от природна стихия: огън, наводнение, силен вятър, земетресение, светкавица и пр.
 • Повреда или несъответствие причинено от грешно монтиране или неподходяща операционна среда за продукта, включително, но не единствено – недобро заземяване, външни електромагнитни полета, пряка слънчева светлина, висока влажност и вибрации;
 • Повреда причинена от удар с други предмети, изкускане, разлята течност, потапяне в течност;
 • Повреда причинена от неупълномощена поправка или разглобяване на продукта;
 • Повреда причинена от злополука, непредпазливост или нехайство;
 • Повреда причинена от всякаква друга форма на злоупотреба и неправилна употреба;
 • Повреда причинена от други периферни устрийства (включително, но само- когато повредата е видима на дънната платка или други електронни части на продукта като обгорели точки след електрически разряд, разтапяне, изгаряне, разцепване и др.);
 • Всякакви грешки породени от софтуерна несъвместимост и вируси, както и неупълномощени медификации на вградения софтуер (вкл. BIOS);
 • Нормално износване на продукта от употреба: включително чанти, отделения, наръчник, батерии;
 • Ако серийния номер на продукта (или серийните номера на стикерите на неговите части) са били изменени, премахнати или заличени;
 • Цепнатини или драскотини върху LCD и пластмасови материали, както и други дефекти причинени от проблеми с транспортирането, боравенето или злоупотреба с продукта.

Гаранционните задължения на производителя не важат за стола Canyon в следните случаи:

 • материали (например тъкани, кожа или други материали), използвани при производството на изделието и склонни към износване, освен случаите, когато неизправността се дължи на дефекти в материалите или на качеството на производството;
 • козметични повреди, включително, но не само драскотини, вдлъбнатини, счупени/скъсани части от пластмаса, плат, кожа, хартия, картон или други части от материали, които могат да бъдат повредени лесно;
 • повреди в резултат на неправилно боравене, неправилна употреба, контакт с различни видове течности, огън или други външни въздействия, както и въздействие на насекоми или животни;
 • повреди в резултат на използване на стола Canyon в нарушение на ръководството за потребителя, техническите спецификации или други публикувани препоръки на Canyon;
 • повреди в резултат на обслужване (включително промени), извършено от лица, които не са представители на Canyon или оторизирани сервизни центрове на Canyon;
 • изделия, на които са променени функционалното предназначение или възможности без писменото разрешение на Canyon;
 • дефекти, възникнали в резултат на естествено износване или естествено стареене на изделието;
 • дефекти или повреди при използване на стола Canyon за търговски цели;
 • повреди, възникнали в резултат на неправилно транспортиране или преместване на стола по вина на клиента;
 • повреди, възникнали в резултат на използване на стола в екстремни климатични условия.

ТАЗИ ГАРАНЦИЯ СИ ИЗРАЗЯВА В ЗАМЕСТВАНЕ НА ВСИЧКИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДРАЗБИРАЩАТА СЕ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, И ВСИЧКИ ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ ОТ СТРАНА НА CANYON И НИТО ПОЕМА НИТО ПРЕДОСТАВЯ НА ДРУГИ ЛИЦА ДА ПОЕМАТ ОТ ИМЕТО НА CANYON ДРУГИ ОТГОВОРНОСТИ. ГОРНОТО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕДИНСТВЕНО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СРЕДСТВО ЗА ЗАЩИТА НА КУПУВАЧА ОТ ПРИДОБИВАНЕ НА ДЕФЕКТНИ ИЛИ НЕСЪОТВЕТСТВАЩИ ПРОДУКТИ И CANYON НЕ НОСИ ПО НИКАКЪВ НАЧИН ОТГОВОРНСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЗАГУБА НА БИЗНЕС, ПЕЧАЛБИ ИЛИ ДАННИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ПО СИЛАТА НА ДОГОВОР ИЛИ ЗАКОННАРУШЕНИЕ ИЛИ ВЪЗОСНОВА НА ГАРАНЦИЯ, ПРОИЗТИЧАЩА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С УПОТРЕБАТА, ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА ИЛИ ПОДДРЪЖКАТА НА ПРОДУКТА НА CANYON, ДОРИ АКО CANYON Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ. CANYON НЕ НОСИ ПО НИКАКЪВ НАЧИН ОТГОВОРНСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО РАЗХОДИ ПО ПОДМЯНА, РАЗХОДИ ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ И УСЛУГИ, РАЗХОДИ ЗА ПРЕСТОЙ, НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА УПОТРЕБА В СЛУЧАЙ НА ПОВРЕДА НА СВЪРЗАНИ УСТРОЙСТВА ИЛИ ДРУГИ ИНДИРЕКТНИ ИНЦИДЕНТИ ИЛИ ПОВРЕДИ, ПОРАДИ ФАКТА ЧЕ ТАКИВА ПРОДУКТИ СА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТО ДЕФЕКТНИ ИЛИ НЕСЪОТВЕТСТВАЩИ. ТОВА Е ДОБРОВОЛНА ГАРАНЦИЯ ОТ CANYON, КОЯТА ПРЕДОСТАВЯ ПРАВА В ДОПЪЛНЕНИЕ И НЕ ЗАСЯГА ЗАКОНОВИТЕ ПРАВА НА КУПУВАЧИТЕ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО СВЪРЗАНО С ПРОДАЖБАТА НА СТОКИ И/ИЛИ ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

Продуктите на CANYON не са предназначени за „критични приложения“. „Критични приложения“ означава системи за поддържане на живота, медицински приложения, връзки към имплантирани медицински устройства, търговски транспорт, ядрени съоръжения или системи или всякакви други приложения, при които повредата на продукта може да доведе до нараняване на хора или загуба на живот или щети на имущество.